Datos da empresa
Datos da persoa de contacto
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia -  Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)
Finalidades do tratamento:  Xestión da súa alta como entidade colaboradora na Rede CeMIT, realizar todas as xestións necesarias para manter a súa relación coa Amtega, proporcionarlle o acceso aos recursos da páxina web.
Lexitimación para o tratamento:  O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable segundo a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia; a Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, e o Decreto 9/2021, do 21 de xaneiro, polo que se suprime o Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (Cixtec) e se modifica o Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos.
Destinatarios dos datos:  Outros órganos da administración estatal, autonómica e local con competencia na materia, entidades con competencia en política financeira, tesouro e fondos europeos, entidades cofinanciadoras e organismos financeiros e terceiros colaboradores coa fin de xestionar a participación na Rede CeMIT como entidade colaboradora.
Exercicio de dereitos:  As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en  https://xunta.gal/exercicio-de-dereitos.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.
1 + 0 =
Resolva este simple problema matemático e escriba a solución;. Por exemplo: Para 1+3, escriba 4.
Acceso usuarias/os

Boletin Electrónico

banner codix

Faite Dixital

Próximas videoconferencias
Actualmente non existen próximas videoconferencias programadas
Séguenos!
facebook twitter Flickr delicious issuu netvibes
Faite dixital
videoteca
  • Espazo multimedia de aprendizaxe
  • Logo Faite Dixit@l!
  • Voluntariado Dixital
  • Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia
  • Ligazón ao Centro Demostrador TIC de Galiza
  • Xente dixital
  • Agora máis que nunca - Cruz vermella

Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada pola Xunta de Galicia
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso Legal | RSS