Contacto

Se vostede desexa enviar unha consulta ou comentario pode:

En calquera caso agradecemos a súa participación e colaboración. Atenderemos a súa demanda e procuraremos que redunde na mellora da calidade dos servizos que presta a nosa Administración.

Para contactar por teléfono atendémolo de luns a venres en horario de mañá no número 981957136

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento:

Xunta de Galicia - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Finalidades do tratamento:

Tramitación das suxestións, queixas e consultas recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.

Lexitimación para o tratamento:

Consentimento das persoas interesadas.

Destinatarios dos datos:

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos:

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en  https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional:

https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos