Data e hora realización do sorteo público das letras para establecer a orde de prelación - Exames presenciais CODIX (ed 2/2021)

codix
28Set

Data e hora realización do sorteo público das letras para establecer a orde de prelación - Exames presenciais CODIX (ed 2/2021)

En cumprimento do establecido na base Quinta.- Criterios de selección  da  Resolución do 14 de setembro de 2021 (DOG nº 184 de 23 de setembro), pola que se efectúa a convocatoria de probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática,  publícase o lugar e  data de realización do sorteo público para a extracción das letras que determinarán a orde de prelación na asignación das prazas dispoñibles na dita actividade formativa:

DÍA:      Luns, 04 de outubro

HORA:   10:00 horas

LUGAR:  Oficina CeMIT - Centro de Emprendemento de Galicia

                Cidade da Cultura - Monte Gaiás s/n

                15707- Santiago de Compostela

·         No sorteo extraeranse dúas letras do abecedario que determinarán, correlativamente, a primeira e segunda letra do primeiro apelido. As dúas extraccións levaranse a cabo con todas as letras.

·         A orde de prelación comezará pola persoa solicitante cuxo primeiro apelido comece coas dúas letras extraídas, e, se non houbese ningunha, continuarase pola seguinte solicitante por orde alfabética pasando de «ZZ» a «AA».

·         En caso de coincidencia no primeiro apelido entre varias persoas solicitantes, acudirase como criterio de desempate ao segundo apelido e nome, por orde alfabética. Cando os apelidos vaian precedidos de preposicións, conxuncións ou artigos, estes non serán tidos en conta

·         O resultado do sorteo así como as listaxes provisionais de persoas admitidas para su matriculación e en lista de agarda, será publicado no páxina web da rede CeMIT (http://cemit.xunta.gal)

·         A Oficina CeMIT enviará ao correo electrónico persoal das persoas admitidas provisionalmente as instrucións do pagamento (ou de xustificación da exención) necesario para realizar a súa matricula, así como o prazo para a realización da mesma.

·         Unha vez rematado o primer prazo para que as persoas admitidas aboen os dereitos de exame, e no caso de existiren prazas libres, chamarase da lista de espera ata cubrir todas as vacantes. 

·         As persoas que resulten seleccionadas poderán comunicar a súa renuncia a participar no desenvolvemento da actividade con polo menos 48 horas de antelación ao comezo desta. A devandita renuncia deberá comunicarse por correo electrónico ao enderezo formacion-cemit@xunta.es