Nomeamento da comisión de valoración dos Premios Axentes TIC da Rede CeMIT

Muñeco sostendo unha copa.
25Set

Nomeamento da comisión de valoración dos Premios Axentes TIC da Rede CeMIT

Segundo a resolución do 10 de xullo de 2023 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, dos premios Axentes TIC da Rede CeMIT, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento AP401A), a comisión de valoración será o órgano colexiado encargado de valorar as solicitudes de acordo cos criterios obxectivos fixados no artigo 14, así como de propoñer a concesión ou denegación dos premios Axentes TIC da Rede CeMIT aos interesados.

A composición da comisión de valoración será a seguinte:

a) Presidente: persoa titular da dirección da Área de Sociedade Dixital ou persoa que a substitúa.

b) Dous vogais nomeados pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia de entre os seus membros.

c) Secretario: persoal funcionario da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

A presidencia da comisión de valoración corresponde a Miguel Rodríguez Quelle, director da Área de Sociedade Dixital.

 

Dilixencia de nomeamento 


De conformidade co disposto no Artigo 13. Comisión de valoración, das bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, dos premios Axentes TIC da Rede CeMIT, aprobadas por resolución do 10 de xullo de 2023 (procedemento administrativo AP401A, DOG núm. 140 do 24 de xullo de 2023), nomeo como vogais da comisión de valoración a:

- Uxía Romero Martínez, xefa do Departamento de Innovación Dixital e Intelixencia Artificial

- Javier Páez González, xefe do Departamento de Conectividade e Inclusión Dixital quen exercerá así mesmo como secretario da comisión de valoración.

Este nomeamento resulta de aplicación para a valoración das solicitudes presentadas ao abeiro da convocatoria para o ano 2023 dos premios Axentes TIC da Rede CeMIT segundo a resolución do 10 de xullo de 2023 (DOG núm. 140 do 24 de xullo de 2023, procedemento administrativo AP401A).


En Santiago de Compostela.


O director da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Julián Cerviño Iglesia